Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » OM FÖRENINGEN » STADGAR

STADGAR

 Stadgar för Föreningen Norden Åland r.f.

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Föreningen Norden Åland, dess hemort Mariehamns stad.

Föreningens ändamål är att på alla områden stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan inåt och utåt, samt att göra Åland och dess självstyrelse känt i det övriga Norden.

Föreningens verksamhet äger rum i jämställt samarbete med motsvarande huvudföreningar i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige för uppfyllande av föreningens ändamål genom upplysnings- och kursverksamhet.

§ 2 Organisation

 Föreningen är en sammanslutning av enskilda personer och rättsgiltiga sammanslutningar som vill främja dess syften.

 Föreningens ledning utövas av föreningsstämman och huvudstyrelsen.

 Föreningens verksamhet omfattar landskapet Åland.

§ 3 Medlemmar

Föreningens medlemmar är av tre slag, nämligen

 • samverkande medlemmar
 • enskilda medlemmar
 • stödjande medlemmar

Enskild medlem i föreningen blir genom anmälan till föreningen enskild person som vill främja föreningens syften.

Samverkande medlem är registrerad i förening som av huvudstyrelsen beviljats anslutning till föreningen.

Stödjande medlem blir genom överenskommelse med huvudstyrelsen rättsgiltig sammanslutning som ekonomiskt vill främja föreningens verksamhet.

Medlemmarna skall erlägga en årlig medlemsavgift. En medlem som under två på varandra följande år underlåtit att erlägga medlemsavgift skall anses ha utträtt föreningen.

§ 4 Föreningsstämma

 1. Allmänt

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före utgången av april månad (årsstämma). Extra stämma hålles då huvudstyrelsen finner det påkallat, eller då minst 15 medlemmar yrkar härpå.

 1. Rösträtt

Röstträtt vid stämma har varje enskild medlem med 1 röst var. Samverkande medlemmar har 1 röst var.

Stödjande medlemmar saknar rösträtt.

 Omröstning sker öppet, dock må vid val sluten omröstning äga rum ifall sådan begäres. I händelse av lika röstetal äger lottning rum.

 1. Ärenden

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 • Val av stämmans ordförande, vice ordförande och sekreterare samt 2 protokolljusterare.
 • Upprop av lokalföreningarnas representanter och konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande.
 • Föredragning av huvudstyrelsens årsberättelse för föregående kalenderår samt av revisionsberättelsen.
 • Fastställande av bokslutet.
 • Beviljande av ansvarsfrihet för huvudstyrelsen.
 • Val av ordförande och sekreterare i huvudstyrelsen om dessas mandatperiod utgår.
 • Val av ledamöter i huvudstyrelsen istället för dem som står i tur att avgå.
 • Val av 2 revisorer och revisorssuppleanter.
 • Godkännande av verksamhetsplan och budget för kalenderåret
 • Fastställande av en årlig medlemsavgift för de olika medlemslagen.
 • Övriga ärenden som rör föreningens verksamhet och som i huvudstyrelsen eller röstberättigad medlem önskar taga till behandling. Beslut i sådant ärende bör dock icke fattas om ärendet icke kungjorts i möteskallelsen.

§ 5 Huvudstyrelsen

 Huvudstyrelsen åligger att befordra föreningens ändamål.

Huvudstyrelsen består av fem styrelsemedlemmar samt 1-3 suppleanter. Mandattiden är 3 år.

Styrelsen utser inom sig ordförande för 1 år, men ordförande kan få förnyat mandat under mandattiden.

Suppleantplatserna tillsätts på frivillig bas eller genom lottning, Mandattiden är likaså 1 år.

Styrelsen kan även inom huvudstyrelsen utse sekreterare eller välja föreningens verksamhetsledare till sekreterare.

Huvudstyrelsen utser inom sig vice ordförande och ställföreträdare för sekreteraren. Den kan även tillsätta utskott för särskilda uppgifter. Huvudstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall av denne vice ordföranden och i övrigt på tider som den själv bestämmer. Kallelse till sammanträde bör om möjligt jämte föredragningslista utsändas till samtliga medlemmar en vecka före mötet. Vid huvudstyrelsen sammanträden skall föras protokoll.

 Huvudstyrelsen är beslutför då utom ordföranden eller vice ordföranden samt sekreteraren eller dennes ställföreträdare minst 2 medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande utslagsröst.

Huvudstyrelsen skall för årsstämman bereda och förelägga de ärenden som stadgeenligt skall föreläggas densamma.

§ 6 Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med sekreteraren eller sekreterarens ställföreträdare.

§ 7 Språk

 Föreningens officiella språk är svenska.

§ 8 Ändring av stadgarna

 Förslag till ändring av dessa stadgar kan göras av huvudstyrelsen eller av minst 5 röstberättigade medlemmar vid årsstämma. Av huvudstyrelsen gjort stadgeändringsförslag bör anmälas i kallelsen till årsstämman.

 Om 5 utanför huvudstyrelsen stående röstberättigade medlemmar önskar framlägga ändringsförslag, bör detta jämte motivering tillställas huvudstyrelsen senast den 1 november, och huvudstyrelsen bör i kallelsen till årsstämma anmäla om det gjorda ändringsförslaget, varom huvudstyrelsen även vid årsstämman bör avge utlåtande.

§ 9 Upplösning av föreningen

 Upplöser sig föreningen erfordras beslut fattat i den ordning som är föreskriven för ändring av stadgarna och bekräftat av extra föreningsstämma som kallas att sammankomma minst en måndag efter årsstämman. Vid upplösning av föreningen överlämnas dess tillgångar att förvaltas av Ålands lagting för att användas till främjande av syften som överensstämmer med föreningens i § 1 i dessa stadgar nämnda ändamål.