Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Uttalande om civil säkerhet

Uttalande om civil säkerhet

Föreningarna Nordens förbund sände ett uttalande kring civil säkerhet till Nordiska rådets delegationsmedlemmar den 10 april, med anledning av Nordiska rådets temasession i Stockholm 10-11 april om Försvars och säkerhetspolitik i Norden.

Stärk det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet!

  • FNF välkomnar Nordiska Rådets Temasession om nordiskt samarbete om försvarspolitik, säkerhetspolitik och civil samhällssäkerhet, och att rådet verkar för att dessa frågor också kan få en nordisk parlamentarisk dimension;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att ta ombord dessa områden i det institutionella nordiska samarbetet;
  • FNF uppmanar nordiska politiker att verka för en förutsättningslös analys av de nya hoten mot samhällets säkerhet, och hur de samlade säkerhetsförmågorna i samhället skall utformas för att effektivt kunna möta dem;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att vidareutveckla det konkreta nordiska samarbetet för en stärkt nordisk samhällssäkerhet, genom bl a en längre gående samordning av planering, övningsverksamhet och operativ kapacitet och resursuppbyggnad;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att vidga dialogen med medborgarorganisationerna och ta tillvara deras erfarenheter och kompetenser i arbetet med att utveckla samhällssäkerheten;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att snarast och kraftfullt verka för att riva de gränshinder som försvårar och fördröjer det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet.

Hoten mot samhället och dess medborgare har flyttat från den militära sfären till den civila. Den militärt präglade hotbild, med massiva operationer av stridskrafter över land och hav, som så länge utgjort ett fundament för försvars- och säkerhetspolitiken, har vittrat bort.

Vad vi däremot faktiskt sett och ser hemma och i vår omvärld är t ex en tsunami i Thailand 2004 som tog närmare ettusen nordiska medborgares liv; avsiktliga och samordnade cyberattacker mot myndigheter och vitala samhällsfunktioner i Estland 2007; en hotande pandemi av svininfluensa 2009 som föranledde massvaccineringar för miljardtals kronor; en självmordsbombare som spränger sig själv i luften mitt i julruschen i Stockholm; en ensam norsk högerextrem terrorist som 2011 mördar 77 människor i Oslo och på Utöya; kontinuerliga hackerangrepp mot samhällsviktiga offentliga och privata verksamheter; ett störtregn i Köpenhamn 2011 som slår ut viktiga samhällsfunktioner och system och orsakar skador för miljardtals kronor. Vulkanutbrott och jordskälv är också reelle hot.

Civila samhällsfunktioner och medborgarna själva blir i växande grad en måltavla för de nya säkerhetshoten, och därmed får de också en ökad roll för att förebygga och hantera dem. Samhällssäkerhet är därför ett relevant och angeläget verksamhetsområde för medborgarorganisationerna. Medborgar- och frivilligorganisationerna har lång erfarenhet av lokal mobilisering och nätverksbyggande inom snart sagt alla samhällsområden. Det var mot denna bakgrund som FNF år 2009 tog initiativ till ett bilda ett nordiskt nätverk av medborgarorganisationer verksamma inom samhällsskydd och beredskap.

Att bygga en gemensam nordisk samhällssäkerhet är att tillsammans skapa en modern och ändamålsenlig beredskap för att kunna förebygga och hantera de nya hot och risker som våra medborgare och våra samhällen kan utsättas för. Den orubbliga grunden för samhällssäkerheten är de demokratiska och mänskliga fri- och rättigheterna, rättssamhällets principer, och de enskilda medborgarnas personliga integritet. FNF menar att ett stärkt nordiskt samarbete om samhällssäkerhet höjer förmågan såväl som kostnadseffektiviteten i samhällets beredskap att förebygga och hantera hot och risker.

Nordiska rådets medlemmar har ett ansvar och en möjlighet att verka kraftfullt för att stärka våra medborgares säkerhet mot den nya tidens hot och risker. FNF är berett att på alla sätt hjälpa dem att axla detta ansvar.

 

Foreningerne Nordens Forbund

Stockholm 9. april 2013